Sunday, May 5, 2013

โซนี่โฮมเธียระบบ BDV E390

โซนี่โฮมเธียระบบ BDV E390 Tube. Duration : 1.02 Mins.


ประสบการณ์ของผู้เล่นระบบบลูเรย์โฮมเธียเตอร์ sony นี้ 1000 วัตต์/wifi

Tags:

No comments:

Post a Comment